Organiziranje

Zakonodavni akt EU-a o primjerenim minimalnim plaćama

Direktiva o primjerenim minimalnim plaćama u Europskoj uniji

Pročitaj više

Odnos radničkog vijeća i sindikata

Unatoč brojnim dodirnim točkama postoje i razlike koje proizlaze iz činjenice da je radničko vijeće most komunikacije između svih radnika i poslodavca, a sindikat udruga radnika koja, ako je potrebno, i pritiscima promiče prava svojih članova.

Pročitaj više

Zakonitost štrajka

U Republici Hrvatskoj Zakon o radu na općenit način određuje da sindikati imaju pravo pozvati na štrajk i provesti ga u svrhu zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih interesa svojih članova, te zbog neisplate plaće. Pravo na štrajk u slučaju spora o sklapanju, izmjeni ili obnovi kolektivnog ugovora dopušta samo sindikatu koji ima utvrđenu reprezentativnost.

Da bi štrajk bio zakonit, osim pretpostavki za njegovu dopuštenost (pravno dopuštena svrha/cilj štrajka) te da je organiziran od osobe koja je na to ovlaštena, štrajk treba biti organiziran i proveden u skladu s propisanim postupkom.

Pročitaj više

Pravo na sindikalno organiziranje i kolektivno pregovaranje

Kolektivni ugovor je rezultat kompromisa i pravednog usklađenja interesa poslodavca i radnika, odnosno zajednički sporazum i  i dogovor o cijeni rada, radnom vremenu, te drugim radnim i materijalnim pravima koji radnicima garantira prava veća od zakonom propisanih, a poslodavcu osigurava tzv. socijalni mir, odnosno garantira da za vrijeme trajanja kolektivnog ugovora sindikati neće pokretati sindikalne akcije koje nanose veću ili manju štetu poslodavu.

Pročitaj više

Predstavnici radnika i obveza čuvanja poslovne tajne

Član radničkog vijeća dužan je čuvati poslovnu tajnu koju je saznao u obavljanju ovlaštenja danih mu ovim Zakonom.Obveza iz stavka 1. ovoga članka postoji i nakon isteka izbornoga razdoblja. Obveza čuvanja poslovne tajne postoji i nakon isteka izbornoga razdoblja.

Pročitaj više

Sindikalni povjerenik u funkciji radničkog vijeća

Ako kod poslodavca nije utemeljeno radničko vijeće, sindikalni povjerenik temeljem odredbe članka 153. stavka 3. Zakona o radu preuzima sva prava i obveze radničkog vijeća, osim prava na imenovanje predstavnika radnika u upravno vijeće ustanove odnosno drugi organ poslodavca iz članka 164. stavka 1. Zakona o radu.

Pročitaj više

Sloboda udruživanja i kolektivnog pregovaranja

Sloboda udruživanja i kolektivno pregovaranje među su temeljnim načelima MOR-a. Ubrzo nakon usvajanja Konvencija br. 87 i 98 glede slobode udruživanja i kolektivnog pregovaranja, MOR je zaključio da je načelu slobode udruživanja potreban daljnji nadzorni postupak kako bi se osiguralo poštivanje istog u zemljama koje nisu ratificirale odgovarajuće konvencije.

Pročitaj više

Konvencija o ljudskim pravima

Republika Hrvatska postala je članicom MOR - međunarodne organizacije rada 6. kolovoza 1992. godine, a do danas je ratificirala 58 konvencija.

Pročitaj više